Publicat de: ovidiugroza | 18/02/2009

Organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere

Instructiuni nr. 525 din 09/05/2003
Organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Monitorul Oficial nr. 677 din 09/24/2003

Avand in vedere prevederile art. 24 din O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale cap. 3 sectiunea I din Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin H.G. 85/2003, in temeiul art. 9 alin. (4) din O.U.G. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, ministrul administratiei si internelor emite urmatoarele instructiuni:

Art. 1.
(1) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere se sustine:
a) la serviciile politiei rutiere din inspectoratele de politie judetene*) pe raza carora candidatii isi au domiciliul (resedinta, in cazul cetatenilor straini ori romani cu domiciliul in strainatate);
b) la Directia Politiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane de catre membrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare acreditate in Romania, precum si de catre persoanele care au obtinut aprobarea conducerii acestei unitati.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a) absolventii cursurilor de pregatire pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile Tv si/sau Tb, precum si militarii in termen, elevii si studentii institutiilor de invatamant din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, care pot sustine examenul la inspectoratul de politie al judetului pe raza caruia isi are sediul unitatea de invatamant respectiva.

Art. 2.
(1) Examinarea persoanelor care solicita obtinerea permisului de conducere se efectueaza de catre ofiteri de politie rutiera atestati in acest sens de Directia Politiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si are ca scop:
a) verificarea cunostintelor teoretice din domeniul legislatiei rutiere, a elementelor de mecanica, a notiunilor de prim ajutor si conduita preventiva, acumulate in procesul de instruire;

*) In cuprinsul prezentelor instructiuni Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti este asimilata inspectoratului de politie judetean, iar Brigada de Politie Rutiera din structura acestei unitati, serviciului politiei rutiere. b) verificarea practica a gradului de insusire a deprinderilor necesare conducerii in siguranta a unui autovehicul pe drumurile publice.
(2) Rezultatul examenului se materializeaza prin calificativul „Admis” sau”Respins”.

Art. 3.
(1) Persoana care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de cel putin 18 ani, cu urmatoarele exceptii:
1. cel putin 16 ani, pentru subcategoriile A1 si B1;
2. cel putin 21 de ani, pentru categoriile D, DE, Tb si Tv si subcategoriile D1 si D1E;
b) sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea;
c) sa faca dovada absolvirii cel putin a cursurilor primare, precum si a pregatirii teoretice si practice, realizata prin cursuri organizate de unitati autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicita examinarea;
d) sa faca dovada ca domiciliaza sau ca are resedinta pe raza de competenta a serviciului politiei rutiere unde solicita sa fie examinata, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1 alin. (2).
(2) Persoana condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru comiterea unei infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducator, in conditiile prevazute la art. 103 alin. (1) lit. a) si b) din O.U.G. 195/2002.

Art. 4.
Dosarul de examinare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cerere-tip (anexa 1);
b) fisa de scolarizare (anexa 2) care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia in spatiul special destinat;
c) fisa medicala;
d) fisa detinatorului permisului de conducere (anexa 3), completata prin dactilografiere si semnata de solicitant; e) avizul psihologic;
f) certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate (pentru cetatenii straini cu resedinta sau domiciliul in Romania, acesta se elibereaza de Inspectoratul General al Politiei Romane);
g) copia documentului de identitate;
h) document justificativ din care sa rezulte ca solicitantul a urmat o forma de invatamant;
i) chitanta de plata a taxei de examinare;
j) copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii (subcategorii);
k) dovada ca solicitantul a absolvit un curs de legislatie rutiera si conduita preventiva organizat de o unitate autorizata si copia hotararii judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, in cazul persoanelor care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere in locul celui anulat.

Art. 5.
(1) Activitatea de primire, verificare si inregistrare a dosarelor, programare la examen si de intocmire a programatoarelor se executa de catre personal al politiei rutiere desemnat prin dispozitie a conducerii inspectoratelor de politie judetene.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) asigura expedierea fiselor persoanelor declarate „Admis” la autoritatea competenta pentru eliberarea permiselor de conducere, precum si arhivarea dosarelor, pe zile si comisii de examinare.
(3) La primirea dosarului de examinare persoana desemnata verifica daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 3 si inscrie persoana in registrul celor planificate la examen, completand in fisa de scolarizare numarul de ordine atribuit, numele, prenumele si gradul sau profesional, precum si data programarii la examen, dupa care inmaneaza solicitantului formularul de programare (anexa 4).

Art. 6.
(1) Personalul politiei rutiere desemnat intocmeste programatorul pentru examen (anexa 5) in care inscrie numele si prenumele persoanelor planificate, codul numeric personal, precum si categoriile si/sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea.
(2) Rubricile din programatoare, ramase libere dupa ultima persoana inscrisa, se anuleaza de catre seful serviciului sau inlocuitorul acestuia la conducere, inaintea aprobarii comisiei.
(3) Este interzisa inscrierea altor candidati sau efectuarea de stersaturi ori de modificari in programatoare, dupa inchiderea acestora.

Art. 7.
Comisiile de examinare, constituite numai din personalul politiei rutiere atestat, se numesc si se consemneaza in programatoare de catre adjunctul sefului inspectoratului de politie judetean, in dimineata zilei de examen, in functie de numarul candidatilor planificati, astfel incat fiecarui examinator sa ii revina pentru examinare la proba practica, in medie, un numar de cel mult 20 de persoane.

Art. 8.
Examinatorii trebuie sa posede permis de conducere corespunzator categoriei sau subcategoriei de autovehicule pentru care examineaza.

Art. 9.
(1) Examinarea persoanelor la proba teoretica se face pe baza de chestionar, dupa cum urmeaza:
a) pentru categoriile A, B, BE, Tr, Tb, Tv si subcategoriile A1, B1 se acorda un singur chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor si conduita preventiva, precum si a elementelor de mecanica;
b) pentru categoriile C, CE si subcategoriile C1, C1E se acorda un chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduita preventiva si a elementelor de mecanica, precum si un chestionar cu reguli specifice pentru categoria C;
c) pentru categoriile D, DE si subcategoriile D1, D1E se acorda un chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduita preventiva si a elementelor de mecanica, precum si un chestionar cu reguli specifice pentru categoria D.
(2) In functie de categoria ori de subcategoria pentru care se solicita examinarea, chestionarele contin cate 26 de intrebari din regulile de circulatie, notiunile de prim ajutor, conduita preventiva si elemente de mecanica si, respectiv, 11 intrebari cu reguli specifice pentru categoria C sau D.
(3) Candidatii consemneaza raspunsurile la intrebari in anexa la chestionar (anexa 6).
(4) Examinarea persoanelor la proba teoretica se poate face si cu ajutorul sistemului informatic, intrebarile utilizate fiind identice cu cele din chestionarele pe suport hartie.
(5) In cazul in care candidatul solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere categoriile B, C si/sau D, i se va acorda un chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie, notiunilor de prim ajutor, conduita preventiva si a elementelor de mecanica si cate un chestionar cu regulile specifice pentru categoriile C si/sau D.

Art. 10.
Chestionarele de examen si grilele de corectare folosite la proba teoretica sunt unitare, se pastreaza de catre seful serviciului politiei rutiere sau de ofiterul care raspunde de compartimentul de examinare si se stabilesc, se modifica ori se completeaza de Directia Politiei Rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romane.

Art. 11.
Timpul afectat solutionarii unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie este de 30 de minute, respectiv de 10 minute pentru un chestionar cu reguli specifice pentru categoria C sau D.

Art. 12.
(1) In ziua examenului, pe baza de semnatura, seful comisiei primeste de la seful serviciului sau de la inlocuitorul acestuia la conducere dosarele candidatilor, programatorul, chestionarele si grilele de verificare impreuna cu un numar egal de anexe cu cel al persoanelor planificate.
(2) Anexele la chestionare se semneaza de seful serviciului politiei rutiere sau de inlocuitorul acestuia, inainte de inceperea examenului, evidenta acestora se tine intr-un registru-tip, iar atribuirea lor se face in ordinea seriilor acordate de tipografie.

Art. 13.
(1) Examinarea persoanelor la cunoasterea regulilor de circulatie se desfasoara in sali adecvate acestei activitati, stabilite prin dispozitie a sefului inspectoratului de politie judetean.
(2) In anexa la chestionar persoana examinata va completa toate rubricile existente si va semna. Persoana examinata consemneaza, olograf, mentiunea referitoare la perioada si scoala de soferi absolvita, pe versoul anexei, dupa care semneaza.
(3) Proba teoretica consta in completarea de catre candidat a anexei la chestionar prin insemnarea cu litera „X” a casetei sau casetelor corespunzatoare raspunsului/raspunsurilor considerat/considerate corect/corecte, lasand necompletate celelalte casete cu raspunsurile considerate gresite.

Art. 14.
Obligatiile examinatorului inainte de inceperea probei teoretice:
a) stabileste identitatea persoanelor examinate prin confruntarea fizionomiei acestora cu fotografiile de pe unul dintre urmatoarele documente: cartea, buletinul sau adeverinta de identitate, legitimatia provizorie pentru cetatenii straini cu resedinta in Romania sau pasaportul pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si programatorul de examen;
b) verifica chestionarele si anexele pentru depistarea eventualelor insemnari ce ar putea influenta raspunsurile candidatilor;
c) instruieste persoanele examinate cu privire la modul de desfasurare a examenului si de completare a anexei la chestionar, timpul afectat probei teoretice, precizand ca sunt interzise efectuarea oricaror insemnari pe chestionare, folosirea de materiale ajutatoare, precum si consultarea intre candidati.

Art. 15.
(1) Obligatiile examinatorilor in timpul probei teoretice:
a) supravegheaza cu atentie modul de desfasurare a examenului si reverifica concordanta datelor consemnate pe anexa la chestionar cu cele din documentul de identitate;
b) intrerup examinarea, scot din sala si declara „Respins” persoanele care incearca sa promoveze examenul prin frauda, pe cele care se consulta intre ele ori pe cele care consemneaza raspunsurile la intrebarile din chestionare pe coli de hartie sau pe alte documente decat anexa la chestionar;
c) interzic accesul in sala de examen al altor persoane decat cele prevazute in programator, cu exceptia ofiterilor cu atributii de control;
d) le este interzis sa comunice candidatilor raspunsurile la intrebarile din chestionare ori sa desfasoare alte activitati care ar impiedica supravegherea in timpul examenului.
(2) Dupa expirarea timpului acordat pentru completarea anexelor, acestea
impreuna cu chestionarele se retin de catre examinator.

Art. 16.
(1) Corectarea anexelor la chestionare se efectueaza separat de catre 2 membri
ai comisiei de examinare, nominalizati in programator, dupa expirarea timpului afectat pentru rezolvarea chestionarelor de catre candidati.
(2) Evaluarea raspunsurilor date pe anexele la chestionare se efectueaza in prezenta a 2 martori asistenti, alesi din randul celorlalti candidati.
(3) Sunt considerate gresite raspunsurile care nu corespund cu grila de verificare a chestionarului, cele care prezinta stersaturi sau corecturi si cele care nu sunt insemnate cu litera „X” ori sunt scrise cu alte caractere sau sunt completate cu creionul.
(4) Pentru a fi declarate „Admis” la proba teoretica, persoanele examinate trebuie sa raspunda corect la cel putin 22 de intrebari din chestionarul de cunoastere a regulilor de circulatie si, dupa caz, la cel putin 8 intrebari din chestionarul pentru reguli specifice.

Art. 17.
Obligatiile examinatorilor la finalul probei teoretice:
a) consemneaza in anexa la chestionar calificativul „Admis” sau „Respins” obtinut de candidat, in urma verificarii concordantei raspunsurilor din anexa cu grila de verificare, si inscriu in clar gradul profesional, numele si prenumele, dupa care semneaza;
b) consemneaza in programatoare seriile anexelor atribuite fiecarui candidat si rezultatele obtinute de acestia la proba teoretica, inclusiv mentiunile corespunzatoare pentru persoanele neprezentate;
c) anuleaza chitanta reprezentand taxa de examinare si consemneaza in rubrica corespunzatoare din fisa de scolarizare calificativul obtinut, in cazul persoanelor declarate „Respins”;
d) comunica persoanelor examinate calificativele obtinute, iar celor declarate”Admis”, locul de plecare la proba practica;
e) restituie dosarele de examinare ale persoanelor declarate „Respins”.

Art. 18.
(1) Persoanele declarate „Admis” la proba teoretica sustin proba practica in aceeasi zi sau in cel mult 90 de zile de la data promovarii examenului teoretic.

(2) Persoanele prevazute la art. 9 alin. (4) pot fi examinate pentru obtinerea permisului de conducere categoriile B, C si/sau D in aceeasi zi, cu conditia ca proba practica sa fie sustinuta in aceasta ordine, examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile C si D fiind conditionat de promovarea probei practice pentru categoria B.

Art. 19.
(1) Autovehiculele folosite la proba practica a examenului trebuie sa fie din categoria celor pentru care se solicita obtinerea permisului de conducere.
(2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie dotate cu dubla comanda (cu exceptia motocicletelor), oglinzi retrovizoare pentru candidat si examinator, precum si caseta omologata cu inscriptia „SCOALA”.
(3) In timpul examenului autovehiculele si remorcile nu vor fi incarcate.
(4) Persoanele cu handicap fizic sustin examenul cu autovehicule adaptate
infirmitatii lor.

Art. 20.
Traseele folosite la proba practica sunt, de regula, altele decat cele folosite in procesul de instruire practica a cursantilor, care sa permita examinatorului aprecierea deprinderilor si aptitudinilor necesare conducerii in siguranta a unui autovehicul.

Art. 21.
(1) Proba practica de conducere a autovehiculelor din categoria A si subcategoria A1, in poligonul special amenajat (anexa 7), cuprinde urmatoarele manevre:
a) coborarea motocicletei (motoretei) de pe cric cu motorul pornit si deplasarea acesteia pe o distanta de 5 m intr-un spatiu cu latimea de 0,5 m, fara ajutorul motorului, mergand alaturi de vehicul pana la locul de plecare, penalizandu-se neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral sau nementinerea in pozitie verticala pe cele doua roti;
b) mersul sinuos printre jaloane, constand in parcurgerea continua cu ajutorul motorului a unui traseu printre 5 jaloane, penalizandu-se atingerea unuia dintre ele, neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol;
c) executarea de opturi printre jaloane, constand in efectuarea continua a 6 astfel de manevre printre 4 jaloane (3 intr-un sens si 3 in celalalt sens), cu inceperea manevrei din partea dreapta a ultimului jalon, penalizandu-se atingerea unui jalon, neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol;
d) deplasarea in linie dreapta, constand in parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distante de 50 m intr-un spatiu cu latimea de 0,5 m, cu bratul stang ridicat orizontal, penalizandu-se neincadrarea in spatiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol; e) urcarea motocicletei (motoretei) pe cric, penalizandu-se neefectuarea acestei manevre.
(2) Proba practica de conducere a motoretei sau motocicletei in poligon este promovata de candidatii care in timp de 4 minute nu au cumulat mai mult de 3 greseli.

Art. 22.
(1) In timpul probei practice de conducere in traseu a autovehiculului din celelalte categorii examinatorii vor urmari:
a) pregatirea pentru drum, pozitia la volan, cunoasterea aparaturii de bord:
1. verificarea autovehiculului (directie, sistem de franare, pneuri, instalatii de iluminare, semnalizare, avertizare si stergatoare de parbriz);
2. instalarea la postul de conducere (reglarea scaunului, a oglinzii retrovizoare si fixarea centurii de siguranta);
3. cunoasterea aparaturii de bord si a comenzilor;
4. verificarea inchiderii usilor;

b) manevrarea si mentinerea pozitiei autovehiculului in timpul mersului:
1. pornirea motorului, eliberarea franei de stationare, sincronizarea ambreiajului cu acceleratia, plecarea de pe loc, schimbarea vitezelor, pozitia
mainilor pe volan;
2. pozitia autovehiculului in timpul mersului (folosirea partii din dreapta a drumului, mentinerea benzii de circulatie fara incalcarea marcajelor de delimitare a acesteia, bordurii, acostamentului, insulelor de dirijare a fluxurilor de trafic);
3. conducerea in zone cu trafic auto si pietonal aglomerat;

c) viteza de deplasare si modul de comportare in trafic:
1. viteza de deplasare pe sectoare de drum unde, conform prevederilor legale, aceasta trebuie redusa sau unde sunt instituite restrictii prin indicatoare;
2. adaptarea vitezei in functie de starea drumului si de elementele geometrice ale acestuia, de vizibilitate, conditii atmosferice, densitatea traficului;
3. conducerea nejustificata a autovehiculelor cu viteza redusa, sub valorile impuse de trafic sau indicatoare rutiere;
4. comportari agresive sau emotive in trafic;

d) schimbarea directiei de mers si executarea virajelor:
1. asigurarea si semnalizarea intentiei schimbarii directiei de mers (folosirea oglinzilor retrovizoare, a semnalizarii schimbarii directiei de mers);
2. respectarea semnificatiei indicatoarelor, marcajelor si incadrarea corecta pentru schimbarea directiei de mers;
3. modul de schimbare a directiei de mers si de efectuare a virajelor (adaptarea vitezei pentru a nu stanjeni sau pune in pericol ceilalti participanti la trafic);
4. modul de inscriere si traiectoria in viraj, pozitia in timpul executarii acestuia si viteza;
5. schimbarea corecta si la timp a treptei de viteza, folosirea ambreiajului, acceleratiei si franei, manevrarea volanului;

e) circulatia in intersectie:
1. reducerea vitezei si incadrarea pe benzi sau randuri, corespunzator cu directia de mers;
2. sesizarea intentiilor de deplasare a celorlalti participanti la trafic;
3. asigurarea la intrarea in intersectie, observarea fluxurilor de circulatie si ordinea intersectarii lor;
4. acordarea prioritatii vehiculelor si pietonilor in functie de reglementarea
instituita in intersectie;
5. modul in care se executa depasirea vehiculelor angajate in viraj la stanga; 6. sa nu efectueze manevre interzise in intersectii (oprire, intoarcere, mers inapoi etc.);

f) efectuarea depasirilor:
1. sesizarea din timp a vehiculului ce urmeaza sa fie depasit;
2. asigurarea in vederea evitarii unei tamponari cu vehiculele care vin din fata, din spate, precum si modul de semnalizare a intentiei de a efectua depasirea;
3. tehnica efectuarii depasirii (aprecierea vitezelor, folosirea rezervei de putere a autovehiculului, adaptarea vitezei in functie de cea a vehiculului depasit, alegerea unei trepte de viteza adecvate, aprecierea spatiului necesar si a celui existent pentru depasire, modul de angajare in depasire, mentinerea unei distante laterale suficiente fata de vehiculul depasit, reintrarea in partea dreapta fara pericol, folosirea oglinzilor retrovizoare, ezitari in efectuarea depasirilor);
4. modul de depasire a autovehiculelor oprite, in special a mijloacelor de transport in comun aflate in statie;
5. modul de depasire a vehiculelor cu tractiune animala, bicicletelor, motocicletelor, coloanelor, autovehiculelor lente sau a celor cu gabarit depasit;
6. sa nu efectueze depasiri pe sectoare de drum unde aceasta manevra este interzisa;
7. modul de comportare in momentul in care este depasit (mentinerea directiei de mers, a vitezei de deplasare si sa circule cat mai aproape de marginea din
dreapta a partii carosabile);

g) respectarea regulilor referitoare la prioritatea de trecere:
1. respectarea normelor referitoare la prioritate, in functie de situatie (prioritate de dreapta sau de stanga in intersectiile cu sens giratoriu, indicatoare de reglementare a prioritatii, semafor, ofiter sau agent de politie rutiera);
2. acordarea prioritatii vehiculelor aflate in miscare, la pornirea de pe loc a autovehiculului;
3. acordarea prioritatii pietonilor in locurile semnalizate sau marcate pentru trecerea acestora;
4. tendinte repetate de a ceda trecerea pietonilor si vehiculelor, fara motiv intemeiat;
5. acordarea prioritatii in timpul efectuarii virajelor, schimbarii directiei de mers si al trecerii prin locuri ingustate;
6. pozitia autovehiculului oprit in intersectie pentru a acorda prioritate (daca jeneaza fluenta traficului);
h) comportarea fata de semnalizarea rutiera:
1. observarea si respectarea semnificatiei indicatoarelor, marcajelor, a semnalelor ofiterului sau agentului de politie rutiera si a semaforului;
i) mersul inapoi:
1. asigurarea ca manevra se poate executa in siguranta;
2. cuplarea manetei schimbatorului de viteze in treapta pentru mers inapoi;
3. modul de vizualizare a traseului ce urmeaza a fi parcurs;
4. traiectoria autovehiculului si distanta parcursa;
5. sa nu execute manevra pe sectoarele de drum unde aceasta este interzisa;
6. mersul inapoi in linie dreapta si mersul inapoi spre stanga sau dreapta;

j) parcarea laterala, cu fata sau spatele:
1. asigurarea ca manevra se poate executa in siguranta;
2. traiectoria autovehiculului la intrarea si iesirea din parcare;
3. pozitionarea autovehiculului fata de celelalte vehicule si fata de bordura;
4. acordarea prioritatii la iesirea din parcare vehiculelor aflate in miscare;
5. sa nu efectueze manevra in locuri unde aceasta este interzisa;

k) manevra de intoarcere:
1. intoarcerea pe o strada cu o singura banda pe sensul de mers:
1.1. semnalizarea si oprirea pe partea dreapta a strazii;
1.2. asigurarea ca manevra se poate efectua in siguranta si semnalizarea (stanga);
1.3. traiectoria autovehiculului;
1.4. executarea manevrei pe sectoare de drum unde aceasta este interzisa;
2. intoarcerea pe o strada cu doua sau mai multe benzi pe sensul de mers:
2.1. asigurarea, semnalizarea si incadrarea pe banda de langa axa drumului;
2.2. oprirea si asigurarea ca din sens opus nu circula alte vehicule;
2.3. traiectoria autovehiculului;
2.4. executarea manevrei pe sectoare de drum unde aceasta este interzisa;

l) oprirea in rampa:
1. imobilizarea autovehiculului in rampa fara sa opreasca motorul;
2. daca la pornire autovehiculul se deplaseaza inapoi, punand astfel in pericol securitatea vehiculului din spate;

m) comportarea fata de ceilalti participanti la trafic:
1. comportarea fata de pietoni (in special fata de copii, batrani, persoane cu
handicap fizic);
2. comportarea fata de autovehiculele care, potrivit legii, au prioritate
(pompieri, politie, salvare, coloane in mers etc.);

n) evitarea unor obstacole aparute brusc pe partea carosabila a drumului:
1. modul de manevrare si control al autovehiculului la sesizarea acestor obstacole si in cazul evitarii unor coliziuni;
2. folosirea unor spatii din drum sau din afara lui pentru a evita coliziunea sau situatii mai periculoase in trafic;
3. modul de evitare a pietonilor care traverseaza strada prin locuri care nu sunt marcate si semnalizate corespunzator;
4. anticiparea unor pericole si masurile luate pentru evitarea lor;

o) conducerea pe timp nefavorabil (vant, ploaie, mazga, lapovita, polei, gheata, ninsoare, viscol etc.):
1. modul de folosire a instalatiei de iluminare si semnalizare;
2. observarea obstacolelor, a semnalizarii rutiere si a participantilor la trafic pe timp nefavorabil;
3. manevrarea si pastrarea controlului autovehiculului, modul de actionare a franei si a volanului;
4. viteza de deplasare pe timp nefavorabil;
5. oprirea autovehiculului in cazul unor conditii de timp nefavorabile, deosebite (ploaie torentiala, viscol puternic, ceata foarte densa).

(2) Candidatii vor executa cel putin doua manevre dintre cele prevazute la alin. (1) lit. i)-l), examinatorii consemnand in anexa aceste probe.

Art. 23.
In cadrul probei practice de conducere in traseu a autovehiculului, examinatorii
sunt obligati:
a) sa nu modifice locul de plecare la proba practica, comunicat candidatilor;
b) sa verifice documentele, precum si starea tehnica a autovehiculelor de scoala cu care se efectueaza proba de traseu;
c) sa explice candidatilor modul de desfasurare a probei si sa le comunice traseul ce urmeaza a fi parcurs;
d) sa nu permita accesul in autovehicul al altor persoane, cu exceptia candidatilor;
e) sa nu permita transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului in timpul examinarii;
f) sa urmareasca cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a autovehiculului, sa intervina in situatii deosebite cand din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie;
g) sa nu angajeze cu candidatii discutii de alta natura decat cele legate de executarea probelor respective;
h) sa manifeste exigenta si obiectivitate in aprecierea cunostintelor si acordarea calificativelor, avand o comportare civilizata fata de candidati.

Art. 24.
(1) Examinarea la proba de conducere a autovehiculului se face separat pentru fiecare categorie sau subcategorie in parte.
(2) Durata probei trebuie sa fie, in medie, de 25 de minute pentru categoriile B, BE si subcategoriile B1, B1E si de 45 de minute pentru celelalte categorii sau subcategorii, iar distanta parcursa trebuie sa fie suficienta pentru ca examinatorul sa poata aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor.
(3) Candidatul care a depasit punctajul maxim de penalizare, inaintea expirarii perioadei prevazute la alin. (2), este declarat „Respins”.

Art. 25.
(1) Neexecutarea corecta a manevrelor prevazute la art. 21 de catre persoana examinata se penalizeaza de catre examinator prin consemnarea literei „l” in
casuta corespunzatoare regulii incalcate din anexa la chestionar.
(2) In cazul repetarii aceleiasi greseli, aceasta se consemneaza de fiecare data in rubrica corespunzatoare, punctajul de penalizare fiind inmultit cu numarul de greseli inscrise in anexa.

Art. 26.
Sunt declarate „Admis” la proba practica persoanele care cumuleaza cel mult 20 de puncte penalizare in timpul prevazut la art. 24 alin. (2).

Art. 27.
Dupa terminarea examinarii la proba practica, examinatorul executa urmatoarele activitati:
a) consemneaza calificativul obtinut la examen in fisa de scolarizare si in anexa la chestionar, precum si numarul de inmatriculare al autovehiculului cu care s-a sustinut examenul;
b) completeaza calificativul in fisa detinatorului permisului de conducere, la rubrica corespunzatoare categoriei (subcategoriei) obtinute, in cazul in care persoana examinata este declarata „Admis”, iar in partea dreapta sus a acesteia inscrie urmatoarele mentiuni: data, calificativul obtinut, gradul profesional, numele si prenumele in clar si semnatura acestuia;
c) anuleaza chitanta de plata a taxei de examinare;
d) restituie dosarele de examen, din care retine anexa si chitanta de plata a taxei de examinare, candidatilor declarati „Respins”, comunicandu-le motivele respingerii;
e) consemneaza in programatoare calificativele obtinute la proba practica de persoanele examinate si le semneaza;
f) preda pe baza de semnatura personalului desemnat dosarele candidatilor admisi sau neprezentati, precum si programatoarele completate si anexele celor respinsi, insotite de chitanta de plata a taxei de examinare, iar sefului serviciului sau inlocuitorului la conducere, chestionarele de examen, grilele de verificare si anexele nefolosite.

Art. 28.
Personalul desemnat aplica stampila serviciului politiei rutiere pe fisa detinatorului permisului de conducere, in dreptul semnaturii examinatorului, certificand astfel categoriile (subcategoriile) obtinute de persoana examinata.

Art. 29.
(1) Fisele detinatorilor permiselor de conducere ale persoanelor declarate”Admis” se trimit de catre persoana desemnata, in termen de 5 zile de la data examenului, autoritatii competente pentru eliberarea permisului de conducere.
(2) Numerele de inregistrare ale adreselor de trimitere a fiselor detinatorilor
permiselor de conducere ale persoanelor declarate „Admis” se atribuie dintr-un registru destinat acestui scop.
(3) Copiile adreselor de trimitere a fiselor mentionate la alin. (1) se arhiveaza la serviciul politiei rutiere, separat, in ordinea datei de expeditie.

Art. 30.
(1) Dosarele de examinare ale persoanelor declarate „Admis” si copiile programatoarelor se arhiveaza pe zile/comisie. Originalele programatoarelor se arhiveaza separat, conform reglementarilor in vigoare.
(2) Anexele la chestionare impreuna cu chitantele de plata a taxelor de examinare ale persoanelor declarate „Respins” se arhiveaza pe zile, in ordine alfabetica.

Art. 31.
Testarea la cunoasterea regulilor de circulatie a personalului Ministerului Administratiei si Internelor, care conduce autovehicule din dotare, se efectueaza dupa aceleasi reguli si proceduri ca in cazul examenului teoretic pentru obtinerea permisului de conducere categoria B, cu exceptia locului de desfasurare care poate fi la sediul unitatii solicitante.

Art. 32.
(1) Inspectoratul General al Politiei Romane si inspectoratele de politie judetene vor lua masuri pentru punerea in aplicare a prezentelor instructiuni.
(2) Chestionarele de examen si grilele de corectare folosite la proba teoretica se elaboreaza de catre Inspectoratul General al Politiei Romane in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii pentru aprobarea O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Art. 33.
Anexele 1-7 fac parte integranta din prezentele instructiuni.

Art. 34.
(1) Prezentele instructiuni intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Cu aceeasi data se abroga Instructiunile nr. 545/1996 privind obtinerea permisului de conducere.

ANEXA 1

CERERE
de prezentare la examen in vederea obtinerii permisului de conducere

Subsemnatul/Subsemnata …, domiciliat/domiciliata in …, judetul …,
posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria … nr. …, eliberat/ eliberata de …
la …, C.N.P. , solicit prezentarea la examenul pentru obtinerea permisului de
conducere categoria/subcategoria … .
Mentionez ca pregatirea necesara sustinerii acestui examen am efectuat-o in
cadrul Scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule … .
Anexez dosarul de examinare alcatuit din documentele prevazute la art. 57 din
Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice, aprobat prin H.G. 85/2003.

Data …
Semnatura …

ANEXA 2

*) Anexa 2 este reprodusa in facsimil.

– fata –

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI
SERVICIUL POLITIEI RUTIERE
Nr. … din …

Nr. Crt.
Data programarii la examen
Gradul, numele si prenumele lucratorului care a primit si verificat dosarul
Rezultatul examenului
Semnatura Ofiterului Examinator

1 / / / /
2 / / / /
3 / / / /
… / / / /
10 / / / /

SCOALA DE PREGATIRE A CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE …
… (nr. avizului de functionare, data eliberarii)
1. FISA DE SCOLARIZARE PENTRU CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR
Nr. … din …
(din registrul de evidenta al scolii sau al instructorului auto independent)

Numele … Prenumele … Numele anterior …
Prenumele parintilor: Tata … Mama …

Data nasterii: Anul … luna … ziua … Sex M [] F []
Locul nasterii: Judetul (sectorul) … localitatea …
Domiciliul: Judetul (sectorul) … localitatea … Str. … nr. … bloc …
scara … etaj … apart. …
Locul de munca: unitatea … adresa …
Cetatenia: … profesia … ocupatia …
Actul de identitate: … Seria … nr. … eliberat de … la data de …
Codul numeric personal:
Telefon acasa: … telefon serviciu …
[] Nu am posedat permis de conducere
[] Am posedat permis de conducere categ./subcateg. … care a fost anulat in
anul …
[] Posed permis de conducere categ./subcateg. … numarul … eliberat de … la
data de …
Semnatura candidatului …

LOC PENTRU FOTOGRAFIE – Marimea 3,5 X 3,85 cm – color

– verso –

2. CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Se certifica absolvirea cursurilor de pregatire pentru sustinerea examenului in vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoria/subcategoria organizate de … in perioada …

DIRECTOR … (nume, prenume, semnatura si stampila)
SECRETAR … (nume, prenume si semnatura)

PROFESOR DE LEGISLATIE … (nume, prenume, nr. autorizatie, data eliberarii si
semnatura)
INSTRUCTOR DE CONDUCERE AUTO … (nume, prenume, nr. autorizatie, data
eliberarii si semnatura)
MEDIC … (nume, prenume, semnatura si parafa)

3. DOVADA

Subsemnatul … posesor al atestatului de instructor auto independent nr. …
eliberat de … .
Am instruit la conducerea autovehiculelor din categoria/subcategoria … in
perioada … pe dl.(dna.) … cu datele de stare civila mentionate in Fisa de
scolarizare, care a dobandit pregatirea necesara pentru sustinerea examenului de
obtinere a permisului de conducere.

NR. DE ORE EFECTUATE (total) … din care:
a) Legislatie rutiera …;
b) prim ajutor …;
c) conducerea autovehiculului …;
d) cunoastere autovehicul … .

PROFESOR DE LEGISLATIE … (nume, prenume, nr. autorizatie, data eliberarii si
semnatura)
INSTRUCTOR DE CONDUCERE AUTO … (nume, prenume, nr. autorizatie, data
eliberarii si semnatura)
MEDIC … (nume, prenume, semnatura si parafa)

ANEXA 3 *)

1) Anexa 3 este reprodusa in facsimil.

– fata –
FISA DETINATORULUI PERMISULUI DE CONDUCERE*)

Imaginea fisei este reprodusa in facsimil.

*) Rubricile din chenarul ingrosat se completeaza prin dactilografiere de
solicitant
**) Semnatura, in chenar, va fi executata cu pix sau cerneala de culoare neagra

– verso –
SANCTIUNI APLICATE

DATA COMITERII
NUMARUL JURNALULUI
ABATEREA (CODUL)
SANCTIUNEA (DATA EXPIRARII)
CINE A APLICAT-O (ORGAN CONSTATATOR)

… / … / … / … / …
… / … / … / … / …
… / … / … / … / …

(se completeaza de Serviciul Politiei Rutiere)

ANEXA 4
Inspectoratul de politie al judetului …
Serviciul politiei rutiere
Nr. … din …
PROGRAMARE LA EXAMEN

Domnul/Doamna … a fost programat/programata la examenul pentru obtinerea
permisului de conducere categoria/subcategoria … pe data de …, ora …, in
locul … .

Gradul, numele si prenumele …
Semnatura …

ANEXA 5*)

*) Anexa 5 este reprodusa in facsimil.

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
INSPECTORATUL DE POLITIEI AL JUDETULUI …
Serviciul Politiei Rutiere
PROGRAMATOR
cu candidatii care urmeaza a fi examinati pentru obtinerea permisului de
conducere in ziua de …

COMISIA
1. …
2. …
3. …
4. …

Nr. crt.
Candidat
– CNP
– Nume si prenume
Anexa Nr.
Categ (subcat.)
Proba teoretica
– Reguli de circulatie
– Reguli specifice (C, D)
Proba practica – categoria, subcategoriaEXAMINATI: …
ADMISI
RESPINSI …

RESPINSI
Proba teoretica: …
Proba practica: …
NEPREZENTATI
Proba teoretica: …
Proba practica: …

Anexele la chestionar se verifica de catre:
1. …
2. …

OBSERVATII …

NOTA:
Nu se admit modificari, corecturi sau stersaturi la completarea programatorului.

Semnatura membrilor comisiei:
1. …
2. …
3. …
4. …

SEFUL SERVICIULUI …

ANEXA 6*)

*) Anexa 6 este reprodusa in facsimil.

ANEXA LA CHESTIONAR

– fata –
anexa (fata)este reprodusa in facsimil.

– verso –

PENALIZAREA GRESELILOR SI INCALCARILOR COMISE DE CANDIDAT (PUNCTE)
Puncte
Examinarea la categoria (subcategoria)

1. PREGATIREA PENTRU DRUM
– nereglarea scaunului, a oglinzii retrovizoare, nefixarea centurii de siguranta, neeliberarea franei de ajutor / 6
– necunoasterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului / 21

2. MANEVRAREA SI POZITIA AUTOVEHICULULUI IN TIMPUL MERSULUI
– nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, folosirea incorecta a treptelor de viteza) / 6
– nementinerea directiei de mers / 9
– folosirea incorecta a drumului, cu sau fara marcaje / 6

3. SCHIMBAREA DIRECTIEI DE MERS SI EFECTUAREA VIRAJELOR
– neasigurarea la schimbarea directiei de mers / 9
– executarea neregulamentara a virajelor / 6
– nesemnalizarea sau semnalizarea gresita a schimbarii directiei de mers / 6

4. CIRCULATIA IN INTERSECTII
– neincadrarea corespunzatoare in raport cu directia de deplasare / 6
– efectuarea unor manevre interzise (oprire, stationare, intoarcere, mers inapoi etc.) / 6
– neasigurarea la patrunderea in intersectii / 9

5. DEPASIREA
– ezitarea repetata de a depasi alte autovehicule / 6
– nerespectarea regulilor de executare a depasirii ori efectuarea acesteia in locuri si situatii interzise / 21

6. PRIORITATEA
– neacordarea prioritatii vehiculelor si pietonilor care au acest drept / 21
– tendinte repetate de a ceda trecerea vehiculelor si pietonilor cand nu au prioritate / 6

7. RESPECTAREA SEMNIFICATIEI SEMNELOR SI MIJLOACELOR DE /

SEMNALIZARE
– nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor / 9
– nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului / 21
– nerespectarea semnificatiei semaforului cu lumina galbena intermitenta / 9

8. VITEZA
– nereducerea vitezei in locurile impuse de lege / 9
– depasirea vitezei maxime admise / 9
– conducerea cu viteza redusa in mod nejustificat / 6

9. CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL
– neindemanarea in conducere in conditii de ploaie, zapada, mazga, polei / 9
– deplasarea cu viteza neadecvata conditiilor atmosferice si de drum / 9

10. NERESPECTAREA NORMELOR PRIVIND TRECEREA LA NIVEL CU CALEA FERATA / 21

11. EXECUTAREA UNOR MANEVRE OBLIGATORII DE INDEMANARE PE TRASEU
– oprirea si pornirea din rampa / 7
– parcarea cu fata, cu spatele sau lateral / 7
– intoarcerea pe o strada cu una sau mai multe benzi de circulatie pe sens / 7
– mersul inapoi / 7

12. PRODUCEREA UNUI ACCIDENT DE CIRCULATIE, ORI INTERVENTIA EXAMINATORULUI
PENTRU EVITAREA UNUI PERICOL IMINENT / 21

* MENTIUNI …

DATA
Categoria (subcategoria)
POLIGON*
– Greseli
– Timp
– Gradul, numele, prenumele si Semnatura examinatorului
TRASEU*
– Penalizari
– Gradul, numele, prenumele si Semnatura examinatorului
CALIFICATIV

… / … / … / … / … / … / … / …
… / … / … / … / … / … / … / …
… / … / … / … / … / … / … / …

* EXAMINAT CU AUTO NR. …

Imprimat la Tipografia Inspectoratului General al Politiei

ANEXA 7

SCHITA POLIGONULUI DE EXAMINARE PENTRU CATEGORIA „A” SI SUBCATEGORIA „A1”

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Categorii

%d blogeri au apreciat asta: